Makaleler

A Review on the Position of South Caucasus in China’s Belt and Road Initiativ

On the “Belt and Road Initiative (B&R)” (Chinese: 一带一路), which is recognized as a global infrastructure development strategy by the People’s Republic of China…


Ahmed Şevki’nin Tiyatro Anlayışında Emîretu’l-Endelus (Endülüs Prensesi) Tiyatrosu

Ahmed Şevkî (1868-1932), unutulmaz kasideleriyle modern Arap şiirinin Emîru’ş-Şuʻarâ’sı (Şairlerin Emiri) olarak adlandırılmıştır…


Ibn Hani Al-Andalusi (326 AD-362 AH _ 972 AD) His Life and Poetry A Literary Historical Study

Thisresearch is one of thehistoricalliterarystudies, as it dealswiththe life of thepoetIbn…


ENDÜLÜS TARİHİ’NE KISA BİR BAKIŞ

Yazılı tarihi M.Ö. 1000 yıllarına kadar uzanan ve asırlar boyu birbirinden farklı milletlere vatan olan bugünkü ispanya, doğu ve güneydoğudan Akdeniz, kuzeybatı ve…


EL-İTTİCAHAD VE’L-İMKANAT VE’L-FURAS Fİ’T-TA’LİMİ’L-ALİ Bİ TURKİYA

Current Trends and Potential Opportunities in Turkish Higher Education


BATILI MÜSTEŞRİKLERİN ENDÜLÜS İSLAM MEDENİYETİNE BAKIŞLARI

Batılı müsteşrikler bugüne kadar İslam kültür ve medeniyeti hakkındaki görüşlerini çeşitli vesilelerle dile getirdiler. Müslümanların farklı zaman ve mekanlarda ortaya koydukları medeniyet ve kültür ürünleri, her dönemde batılı şahsiyetlerin…


ENDÜLÜS’TEN İSPANYA’YA

Fethi takip eden ilk yüzyıl içinde tabii olarak Endülüs’e has bir kültürün olduğunu söyleyemeyiz. Zira İberik yarımadasına farklı zamanlarda ve farklı gruplar(ll halinde gelen Araplar


KUR’AN-I KERİM’İN DİLİ

Eskiden beri Müslümanların genel görüşü Kuran’ın Kureyş lehçesiyle nazil olduğu yönünde olmuştur. Cahiliye dönemine ait bütün şiirlerin ve hutbelerin dili de Kureyşin lehçesiyledir. Oryantalistlerin çoğunluğu…


ARAPÇA LÜGATLER VE İNDEKS KİTAPLARI

Bütün dillerde, lügat/sözlük çalışmalarının önemli yeri vardır. Arap dilinde de gerek dilin öğrenim ve öğretiminde ve gerekse başta Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i Şerif olmak üzere klasik metinlerin anlaşılması ve dili tespit etme yönünde…


Arap Yazı Sistemi

Belli bir medeniyete sahip olan her milletin tarihinde yazının yeri oldukça büyüktür. Onun tarihi ve geçirdiği evreleri bilmek oldukça önemlidir. Zira Arap yazısı da, Latin yazısından…


Arap Dili

Arapça Sâmî diller ailesindendir. Bu dil ailesinin de eski Mısır dilini de içine alan bir Hâmî- Sâmî köke bağlı olduğu düşünülmektedir. Arap dili, Sami dil ailesinin batı kolu güney bölümünün…


KLASİK ARAP ŞİİRİNDE SERİKA VE ÇEŞİTLERİ

Arap edebiyatı eleştirmenleri ve belâğatçiler, eserlerinde şiir alanındaki eleştirilere de yer vermişler,
bu bağlamda şairler arasındaki etkileşim ve şiirde…


İbn Ebi‘l-İsba‘ ve Bedî‘ İlmindeki Yeri

Hayatının büyük kısmını Eyyûbîler, son yıllarını ise Memlükler döneminde geçiren ve “Mısır şairi” diye anılan İbn Ebi’lİsba‘, döneminin önemli edebiyatçılarından…


BAZI KUR’AN AYETLERİNDEKİ İLLA EDATINA İSTİSNA ANLAMI VERİLMESİNİN ZORLUĞU ÜZERİNE

Arapçada illâ edatı istisna edatlarının aslı ve temeli kabul edilir. Fakat âlimler, bir kısım Kur’an ayetlerinde geçen illâ edatına istisna anlamı…


İBN ŞÜHEYD

382’de (992) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Soyu Gatafân kabilesinin Eşca‘ koluna dayanır. 162 (778) yılından önce Endülüs’e gelip yerleşen atası Şüheyd, Emevî yönetiminin yüksek seviyeli memurlarındandı.


MÜVEŞŞAH

Sözlükte “çift süslemeli gerdanlık; omuzdan koltuk altına kadar uzanan ve iki parçadan oluşan süslü kemer” anlamındaki vişâh kelimesinden türeyen müveşşah kelimesi…

background

Twitter'da takip edin

Haberler, güncellemeler ve bilgilendirmeler için takip edin.

İstanbul Aydın Üniv. Müt.Hyt.Bşk./ BiL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yön.Krl.Bşk./Kıbrıs İlim Üniv. Onursal Bşk.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Instagram'da takip edin

TAKİP ET @profmustafaaydin