Yayımlar

ENDÜLÜSLÜ ŞAİR VE YAZAR İBNİ ŞÜHEYD

Ortaçağda İslâm-Avrupa ilişkilerinin merkezi olan Endülüs kültürü ve tarihi çok zengin bir malzemeye sahiptir. Endülüs çok kültürlü ve etnikli oluşuyla, İslâm düşüncesi ve felsefesinin batıyı etkileyen bir merkez olmasıyla pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Ancak batıda Endülüs hakkında pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen ülkemizde Endülüs tarihi ve kültürü üzerine çalışma yok denecek kadar azdır. Endülüs edebiyatı da üzerinde fazla durulmamış alanlardan biridir. Bu eksikliğin giderilmesine az da olsa katkıda bulunacağı düşüncesiyle, 1992 yılında hazırlamış olduğum “İbn Şüheyd ve Edebî Kişiliği” isimli doktora tezini yeniden gözden geçirerek yayınlamaya karar verdik. Endülüs’te siyasi birliğin sağlandığı dönemde bilimsel ve kültürel faaliyetler artmaya başlamıştır. Tarih, edebiyat, hukuk, felsefe ve din alanlarında ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle Kurtuba, dünyanın önde gelen bilim merkezleri arasına girmiştir. Avrupa’da bilimin gerilediği dönemde Endülüs’te yapılan çalışmalar, doğudaki bilimsel gelişmelerin batıya taşınmasına ve Avrupa’nın aydınlanmasına katkıda bulunmuşlardır.

TEVABİ VE ZEVABİ

Edebiyatçının dünyada gerçekleşmeyen ideallerini ve çektiği acıları dile getirmek için bazen yaşadığı dünyadan uzak bir hayal âlemine geçerek düşlerini orada sergilediği görülür. Fizik ötesi veya hayali yolculuk diyebileceğimiz bu edebi olgu yeni değildir. İnsanlar, eski çağlardan itibaren çevrelerinde olup biten evrensel olguları açıklamak için bir takım ruhsal ve düşünsel yorumlar icat etme gayreti içinde olmuşlardır. İslam öncesinde efsanelerde ve destanlarda görülen bu hayali yolculuklar, kimi zaman meçhul ölüler âlemine ulaşmak, kimi zaman da geleceğin ufuklarını ve bilinmeyen âlemin gizemlerini çözme amacını gütmüştür. Öte yandan hayali yolculuk, sahibinin yaşadığı asrın sosyal yaşantısını yansıtan bir ayna görevi yapmıştır. Bu tür eserlerin dinsel amaçlı olanlarına en eski örnek değerli meslektaşım Nimet Yıldırım’ın Farsça metninden Türkçeye çevirdiği Ardâvîrâfnâme’ dir. Bu eser, Pehlevice dil ve yazı özelliklerini yansıtmasının yanı sıra içeriği açısından Zerdüşt inanırları için oldukça önemli olup değişik dönemlerde İngilizce, Fransızca, Hintçe, Farsça ve Gocerât Dili başta olmak üzere değişik dünya dillerine çevrilmiştir. Ardâvirâf ‘ın ruhuyla gerçekleştirdiği kutsal yolculuğun ardından anlattıkları, Hz. Peygamberin miraçta gördükleriyle benzerlikler gösterir.

Ahmet Rasim Tükek, ” KARAKTER SİZSİNİZ “ Adlı Kitabından

“Sayın Ahmet Rasim Tükek, KARAKTER SİZSİNİZ, Değişim ve Dönüşüm Uygulamaları eseri hakkında bir yorum yazmamı rica edince, adı geçen eserle birlikte yazarın daha önce kaleme aldığı Acıdan Huzura Dönüşüm adlı kitabını da okuma fırsatı buldum. ‘Her iki eserde de, birbirine zıt düşüncelerin savaşına sahne olan ve baş döndürücü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyamızda, Tükek’in sıradşı düşünceleriyle felsefi, teolojik ve psikolojik boyutlarda, insana bambaşka bir huzur ve mutluluk kapısını aralayan fikirlerinin, kendine has üslubuyla sayfaları süslediğini gördüm. Hakiki Adem olabilmenin sırrının ’sen’ olabilmekte yattığını; gerçek huzurun, var olmakla yetinip, ‘sen’ için nefes alabilmekte gizlendiğini çarpıcı ifadelerle okuyuculara naktş işlercesine anlattığına şahit oldum. Mahatma Gandhfnin; ‘Sözlerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür/ sözünün yankılarını her sayfasında duyduğum Karakter Sizsiniz adlı bu eser için Sayın Ahmet Rasim Tükek’e tebriklerimi sunuyorum. Bu vesileyle, kendisinden insanlık adına daha çok eserler beklediğimi de “ifade etmek ”isterim.” Dr. Mustafa AYDIN İstanbul Aydın Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı